Plafoane fiscale 2016 (TVA, micro, …)

1. Plafon inregistrare ca platitor de TVA (art. 310 alin. (1) din CF 2016): Persoana impozabilă stabilită în România conform art. 266 alin. (2) lit. a), a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 65.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 220.000 lei, poate aplica scutirea de taxă, denumită în continuare regim special de scutire

2.Plafonul pentru incadrarea la microintreprinderi (art. 310 alin. (1) din CF 2016) O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) a realizat venituri, altele decât cele obţinute din desfăşurarea activităţilor, prevăzute la art. 48 alin. (6);
b) a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale;
c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 100.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;
d) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale;
e) nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii.
Cursul EUR la 31.12.2015: 4,5245 lei/EUR  prin urmare plafonul de 100.000 EUR este 452.450 lei.

3. Plafon trecere de la tva la incasare la tva normal (art. 282 alin. (3) lit.a) din CF 2016) – cifra de afaceri : 2.250.000 lei.

4. Nu sunt considerate operaţiuni impozabile în România (art. 268 alin. (4) lit.b) din CF 2016) achiziţiile intracomunitare de bunuri care îndeplinesc printre altele si condiţia ca valoarea totală a acestor achiziţii intracomunitare nu depăşeşte pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depăşit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 EUR (34.000lei la cursul valutar de schimb comunicat de Banca Nationaa a Romaniei la data aderării).

5. Plafonul pentru trecerea de la platitor trimestrial de tva la platitor lunar (art. 322 alin. (2) din CF 2016) este cifra de afaceri de 100.000 EUR (contravaloarea  in lei se determină pe baza cursului BNR valabil pentru data de 31.12.2015 de 4,5285 lei/EUR respectiv 452.850 lei).

6. Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit (art. 69 alin. (9) din CF 2016)  Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit şi care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real. Această categorie de contribuabili are obligaţia să completeze corespunzător şi să depună declaraţia privind venitul estimat/norma de venit până la data de 31 ianuarie inclusiv. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Naţională a României, la sfârşitul anului fiscal. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 EUR este cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR, la sfârșitul anului fiscal 2015 de 4,4450 lei/EUR, respectiv 444.500 lei.

7. Pentru vânzări la distanţă (art. 275 alin. (2) lit. a) din CF 2016) plafonul este de 35.000 EUR, respectiv 118.000 lei pe baza cursului valutar de schimb comunicat de BNR la data aderării.


Comments are Closed